Ochrona danych osobowych

rodo

Dnia 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nowe rozporządzenie rozszerza wymagania dotyczące przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych i jednocześnie wprowadza nowe uprawnienia dla osób fizycznych.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania jakie mogą się pojawić odnośnie nowego prawa.

Przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora odbywa się z zachowaniem przynajmniej jednej z przesłanek legalności, które wymienione zostały w RODO. Przykładami są tu m.in.: umowa, przepisy prawa bądź świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.
Są to: prawo do sprostowania (poprawienie) danych, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenie przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia (przeniesienie) danych. To czego dotyczy każde prawo opisaliśmy w dalszej części.
Administrator przygotował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące te dane.
Administrator Danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania, który dokumentuje najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia, oraz rejestru odbiorców danych.
Administrator Danych powierza przetwarzanie danych podwykonawcom na podstawie umowy powierzenia.
Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych. Realizuje to np. poprzez szerokie zastosowanie szyfrowania i pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą).
Administrator pował Inspektora Danych Osobowych, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych, oraz współpraca z organem nadzorczym. Z naszym inspektorem można skontaktować się pod adresem: inspektorochronydanych@plfon.pl
Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. To, które dane przetwarzamy zależy od tego do świadczenia, jakich usług są one wymagane, np. usługi telekomunikacyjne czy w związku z zatrudnieniem.
Dane wykorzystujemy w celu:
 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 • wsparcia, realizacji procesów płatności,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
 • wsparcia obsługi.
 • klientów będących abonentami lub użytkownikami usług telekomunikacyjnych
 • pracowników i współpracowników wykonujących działania na rzecz Administratora Danych oraz całego otoczenia wspierającego,
 • osób zamawiających usługę Newslettera
Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas. Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi w umowie.
Pamiętaj, jeśli udzielisz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, to możemy je wykorzystywać do celu na który wyraziłeś zgodę. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.
Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych, w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystacie:
 • z połączeń głosowych i wiadomości tekstowych, w tym o liczbie połączeń i wiadomości wychodzących, przychodzących, o ich typie (np. krajowe, międzynarodowe, w roamingu), o czasie trwania połączeń i o numerach, z którymi się komunikowaliście;
Informujemy Cię, że zgodnie z prawem możesz złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
 • sprostowanie (poprawienie) danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych; 
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych); 
Zakres

 każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania.

Sprostowanie danych

Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych.

Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych

Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Pamiętaj jednak, że niektóre dane musza być przez nas przechowywane przez określony okres czasu na podstawie odpowiednich ustaw. 

Ograniczenie przetwarzania

Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

Dostęp do danych

Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją:
 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności 
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Gdzie Mogę Otrzymać Informację Odnośnie Moich Danych Osobowych

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Abonent powinien kierować na adres: bok@plfon.pl z dopiskiem "Dane Osobowe". Bądź bezpośrednio do powołanego przez PLFON Inspektora Ochrony Danych: Grzegorz Szajerka – adres e-mail: inspektorochronydanych@plfon.pl

 
Peoplefone Polska Spółka Akcyjna
al. Jana Pawła II 80 lok. 116,
00-175 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych w PLFON
inspektorochronydanych@plfon.pl
Jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze oferty zadzwoń pod 799 351 000
lub zostaw swój numer a nasz konsultat skontaktuje się z Tobą.